You are here

07.11
Sun
17:00 Fahim/ BETHLEHEM Bethlehem, Al Jisser - Beit Sahour
20:00 Amira/ BETHLEHEM Bethlehem, President Putin Palestinian Organization
20:00 I am Greta/ BETHEHEM Bethlehem, Al Jisser - Beit Sahour